Learning Chinese
Hello! How do you do!................................................Ni Hao! Nin Hao (more formal)!
How are you?................................................Ni Hao Ma? Nin Hao Ma(more formal)?
Good morning!...............................................Zao Shang Hao!
Good afternoon!................................................Xia Wu Hao!
Good evening!................................................Wan Shang Hao!
Good night!................................................Wan An!
Good-bye!................................................Zai Jian!
I see!................................................Wo Ming Bai Le!
I'm sorry!................................................Dui Bu Chi!
It's OK! It doesn't matter!................................................Mei Guang Shi!
Thank you!................................................Shie Shie!
See you tomorrow!................................................Ming Tian Jian!
You're welcome!................................................Bu Ke Chi!
Let's go!................................................Wo Men Zou Ba!
I'm hungry!................................................Wo Er Le!
I agree!................................................Wo Tong Yi!
Good!................................................Hao!
How much (Asking for price)?................................................Duo Shao Qian?
I'm coming!................................................Wo Lai Le!
This way!................................................Zhe Bian Ching!
No!................................................Bu!
After you!................................................Ni Xian Ching!
Follow me!................................................Gen Wo Lai!
Slow down!................................................Man Dian!
Be careful! Watch out!................................................Xiao Xin!
Of Course!...............................................Dang Ran Le!
Take care!.................................................Bao Zhong!
Bottoms Up!................................................Gan Bei!
Good luck!................................................Zhu Ni Hao Yun!